logo

BC DE WALLABIES

 

avsport

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN.
Art. 1.  
De gemeentelijke sporthal ’De Rijdt’ gelegen langsheen de Jagersstraat 64A, welke onder het beheer van het College van Burgemeester en Schepenen staat, omvat een grote sportzaal, die kan worden onderverdeeld in 3 delen, 2 squash-lokalen, kleedkamers met bijhorende sanitaire installaties, 1 polyvalente ruimte met klimmuur, 1 lokaal directie en E.H.B.O., tribune, 1 cafetaria en 1 vergaderzaal.
Voor het gebruik van de vergaderzaal wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement tot het gebruik van gemeentelijke lokalen door verenigingen.  
 Art. 2.  
Het is verboden op het domein waarop zich het sport- en jeugdcomplex De Rijdt bevindt enige schade aan te brengen en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming limitatief is :  

Art.3.  
Het is verboden op het domein van het complex open vuren aan te leggen, er te kamperen of er de nacht door te brengen.  
 Art.4.  
De verkeersreglementering geldt op het domein van het complex De Rijdt.  
Art.5.  
De gangen en de kleedkamers van de sporthal mogen slechts betreden worden door de deelnemers van de betreffende sportbeoefening.
De spelers der clubs mogen, bij oefen- en competitiewedstrijden, alsmede bij oefensessies, vergezeld zijn van hun trainer(s), afgevaardigde en verzorger.
Andere personen mogen zich slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen bevinden.
Het is verboden waardevolle zaken onbeheerd in niet- afgesloten kleedkamers achter te laten.

 Art.6. 
Huisdieren, met uitzondering van politie- en geleidehonden, moeten altijd aan de leiband gehouden worden op het domein en zijn niet toegelaten in de gebouwen.
Roken is enkel toegelaten in de cafetaria.
Het is eenieder verboden spijzen en/of dranken te nuttigen buiten de cafetaria en de vergaderzaal op het verdiep, behalve hetgeen voorzien in artikel 24.  
Art.7.  
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de hem door het personeel van de sporthal gegeven richtlijnen.
Personen in kennelijke staat van dronkenschap of agressiviteit zullen de toegang en het gebruik van de sportaccommodaties verboden worden door het personeel.  
Art.8.
Voor manifestaties waarbij het publiek wordt toegelaten moeten de organisatoren en de bezoekers stipt de richtlijnen naleven die hen door het personeel en/of de brandweer en/of de lokale politie worden gegeven.
Het is de organisatoren verboden :  

Het publiek heeft geen toegang tot de kleedkamers.
Art.9.  
Het is de bezoekers en gebruikers verboden enige publiciteit aan te brengen op de muren der gebouwen. Affiches voor sportmanifestaties dienen afgegeven aan de personeelsleden en zullen door deze laatsten op de daartoe bestemde plaats aangebracht worden.
Het is eenieder verboden om ramen, deuren, vloeren, muren, panelen e.a. van het gebouw te beplakken of te benagelen.
Het is de bezoekers en gebruikers van de sporthal verboden er enige handelsactiviteit of collecteren uit te oefenen, behoudens voorafgaandelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.
Het is de bezoekers niet toegelaten binnen het sportcomplex draagbare radiotoestellen te laten spelen.
Het occasionele plaatsen van publiciteit bij wedstrijden kan worden toegelaten door het College van Burgemeester en Schepenen na schriftelijke aanvraag hiertoe door de verenigingen.  

 

 

Art.10.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan ten allen tijde de sporthal sluiten om redenen van openbaar nut, veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht, zonder dat het om het even wie hiervoor schadevergoeding kan vorderen.  

OPENINGSDAGEN EN - UREN VAN DE SPORTHAL.  
Art.11.  
College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de dagen en uren waarop de sporthal toegankelijk is. De openingsdagen en - uren worden in de inkomhal uitgehangen samen met het huidig reglement.  
GEBRUIK VAN DE SPORTHAL - VERGOEDING.  
Art.12.  
Reservaties voor het gebruik van de sporthal of een deel ervan dienen schriftelijk te gebeuren door verenigingen, clubs of scholen minstens 6 dagen voor de gewenste datum van gebruik.
Particulieren kunnen schriftelijk en mondeling reserveren tot 2 dagen voor de gewenste activiteit.
De schriftelijke aanvragen dienen te gebeuren aan het Gemeentebestuur Brakel, p.a ; sporthal de Rijdt , Jagersstraat 64A te 9660 Brakel.
Particulieren kunnen voor maximum 10 weken reserveren. Verlenging van deze reservatie is slechts mogelijk gedurende de laatste week van de termijn van de reservatie.

De squash - lokalen kunnen slechts gereserveerd worden voor een periode van maximum drie weken. Verlenging is slechts mogelijk gedurende de laatste week van de termijn van de reservatie.

Art.13. 
Bij gelijke datum of tijdstip van aanvraag van gebruik van de sporthal of een deel ervan worden de aanvragen behandeld volgens volgende voorrangslijst :

·        Eigen organisaties van het gemeentebestuur ;  
·        Brakelse sportverenigingen die hun competitie afwerken in de sporthal, aangesloten bij de Sportraad - wedstrijd of training ;  
·        Brakelse sportverenigingen die hun competitie niet afwerken in de sporthal, aangesloten bij de Sportraad - training ;  
·        Brakelse recreatieclubs aangesloten bij de Sportraad - wedstrijd of training ;
        Brakelse sportverenigingen en recreatieclubs niet - aangesloten bij de Sportraad - wedstrijd of training ;  
·        Brakelse particulieren ;  
·        Brakelse verenigingen of scholen ;  
·        Sportverenigingen van buiten Brakel ;  
·        Verenigingen, scholen, particulieren van buiten Brakel.  
Art.14.  
De gebruikers zullen een vergoeding betalen op basis van volgende tarieven :  
sportzaal :  

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag voor 18u :

1/3de zaal

 

 

2/3de zaal

 

 

3/3de zaal

 

 

€ 5/u

 

 

€ 10/u

 

 

€ 15/u

 

 

 

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag na 18u en op zaterdag en zondag :

1/3de zaal

 

 

2/3de zaal

 

 

3/3de zaal

 

 

€ 7,50/u

 

 

€ 15/u

 

 

€ 22,50/u

 

 

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  
Gebruik der sportzaal in klasverband door de leerlingen der scholen gevestigd op Brakels grondgebied en tijdens de schooluren :

1/3de zaal

 

 

2/3de zaal

 

 

3/3de zaal

 

 

€ 2,50/u

 

 

€ 5/u

 

 

€ 7,50/u

 

 

 

squash - zalen 
€ 10/u/zaal ( met een effectieve speeltijd van 45 minuten. ).
10-beurtenkaart: € 80,00 voor 10 beurten van 1u/zaal; (effectieve speeltijd: 45 minuten).
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag voor 18u:
Gebruik der zalen in klasverband door de leerlingen der scholen gevestigd op Brakels grondgebied en tijdens de schooluren: € 5/u/zaal (met een effectieve speeltijd van 45 minuten). 
klimmuur  
€ 2,50/u/klimmer.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag voor 18u :
Gebruik der klimmuur in klasverband door de leerlingen der scholen gevestigd op Brakels grongebied en tijdens de schooluren : € 2,50/u/3de deel klimmuur.  
tafeltennis  
het gebruik der tafels : € 2,50/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3 ballen.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u :
Gebruik der tafels in klasverband door de leerlingen der scholen gevestigd op Brakels schoolgebied en tijdens de schooluren : € 1,25/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3 ballen.  
De deelnemers aan activiteiten ingericht door het gemeentebestuur en onder leiding van een door het bestuur of door Bloso aangestelde monitoren  
o        Aerobic : € 1,50/u/deelnemer of 1,50 euro ;
o        Sport voor Senioren : € 1,50/u/deelnemer of 1,50 euro ; 
o        Turnen voor kinderen : € 1,50/u/deelnemer of 1,5 euro ; ( van 6 tot en met 12 jaar )  
o        Kleuterturnen : € 1,5/u/deelnemer of 1,5 euro ; ( tot en met 5 jaar )  
o        Klimmuur: € 3/u/deelnemer of 3 euro; 
o        Yoga: € 3/u/deelnemer of 3 euro;  
o        Dansexpressie: € 2,5/u/deelnemer of 2,5 euro;  
o        Basket en tennis: € 2,50/u/deelnemer of 2,5 euro (van 8 tot en met 12 jaar).  
De sportactiviteiten ingericht door de "Vriendenkring van het gemeentepersoneel" zijn gratis na aanvaarding van de voorgestelde manifestatie door het College van Burgemeester en Schepenen.  
staande wippen 
·        Voor de duur van één jaar: € 250/staande wip; bij wedstrijden wordt aan de gebruiker voor een duurtijd van één jaar de tweede staande wip gratis toegekend voor zover deze laatste nog niet is gereserveerd.

 

                        ·        voor de duur van één uur: € 2,5/staande wip.  
Art.15.  
In bovenvermelde tarieven is het gebruik van kleedkamers en douches inbegrepen. De te gebruiken kleedkamer(s) wordt(en) meegedeeld aan de receptie.
Het gebruik van de kleedkamers dient zich te beperken tot een minimum. Daardoor wordt verstaan dat de toegang tot de kleedkamers wordt verleend 15 minuten voor de vastgestelde gebruikstijd voor een training, recreatiegebruik en 30 minuten voor een competitiewedstrijd. De kleedkamers dienen ontruimd te zijn maximum 30 minuten na het einde van de training, recreatiegebruik of wedstrijd. 
Art.16.
De verschuldigde vergoeding dient betaald te worden bij de mondelinge reservatie in handen van de aangestelde tegen ontvangstbewijs.
Bij schriftelijke reservatie dient de verschuldigde vergoeding betaald ten laatste voor de ingebruikname van kleedkamers en sportruimte, tegen ontvangstbewijs, in handen van de aangestelde.
De verenigingen die reserveren voor een langere periode zullen tweemaandelijks een factuur opgestuurd of afgeleverd krijgen die dient betaald te worden binnen de 10 dagen na ontvangst op de vermelde rekening.
Niet - betaling leidt tot ontzegging van de voorbehouden ruimte. Bij herhaling hiervan kan het College van Burgemeester en Schepenen de ontzegging opleggen voor een bepaalde termijn.
Annulaties dienen uiterlijk 3 vrije dagen voor de datum van gebruik van de accommodaties te worden medegedeeld. Bij het niet - respecteren van deze termijn zal het betaalde bedrag niet - terugbetaald worden door de gemeente. Bij herhaling van het niet - respecteren van de termijn voor annulatie kan het College van Burgemeester en Schepenen de ontzegging opleggen aan de particulier of vereniging voor een door het College te bepalen termijn.  
Art.17.  

Het terugplaatsen der materialen dient tijdig te gebeuren zodat de volgende gebruiker bijtijds de gehuurde accommodatie kan in gebruik nemen.
Bij gebreke hiervan kan het College van Burgemeester en Schepenen de ontzegging opleggen van de accommodaties voor een bepaalde periode.
Enkel het sportmateriaal dienstig voor de beoefende sporttak mag opgesteld worden.
De gebruikers - bezoekers moeten wachten om de gehuurde sportruimte te betreden tot de vorige huurperiode voorbij is en mogen op geen enkele wijze de aan de gang zijnde sportactiviteit(en) storen.
Het is verboden medegebruikers te hinderen onder welke vorm ook.

Art.18.  
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen mag eender welk sport- of ander materiaal dat niet aan de gemeente toebehoort, na beëindiging van de sportactiviteit, niet in de sporthal achtergelaten worden.  
Art.19.
De gebruikers - bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid zonder enige tussenkomst of verantwoordelijk terzake vanwege het gemeentebestuur bij enig ongeval of andere onvoorziene gebeurtenis.  
Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, sportuitrusting, kledij, materiaal enz.
Gevonden voorwerpen worden 14 dagen in bewaring gehouden aan de receptie, waarna ze worden overgemaakt aan de lokale politie.  
Art.20.
Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade aan personen, materialen, lokalen.
De verenigingen, clubs en scholen moeten het bewijs leveren dat zij verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid van hun vereniging, club of school voor ongevallen of schade die hun leden of leerlingen aan derden en/of de infrastructuur zouden kunnen veroorzaken.
Elke vereniging, club en school zal een persoon dienen aan te wijzen die in eigen naam en in naam der vereniging, club of school de verantwoordelijkheid opneemt voor het toegestane gebruik der accommodaties, voor het behoud in goede toestand ervan, voor de naleving van dit reglement en de verschuldigde betaling(en). Door deze aanwijzing verbindt deze persoon er zich toe om namens de vermelde vereniging op te treden in rechte en in feite.
Kinderen onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een meerderjarige die zich verantwoordelijk stelt voor de minderjarige.  
Art.21.  
Het sportveld mag enkel betreden worden mits het dragen van aangepast sportschoeisel - stofvrij, mag geen verkleuring en/of verbrandingsstrepen op de vloer nalaten. Het betreden van de sportvloer met straatschoeisel is ten strengste verboden. Het is eveneens verboden de zaal te betreden met zaalsportschoenen die reeds als ’ straatschoeisel ’ werden gebruikt.
Tijdens wedstrijden wordt het publiek enkel toegelaten in de sportzaal mits plaats te nemen op daartoe bestemde gelegde speciale matten. De verenigingen zijn terzake verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.
Niet - naleving van dit artikel zal door het College gesanctioneerd worden met de ontzetting van de particulier of vereniging voor een periode door het College te bepalen. 
Art.22.
De toegewezen uren mogen onder geen enkel beding doorgegeven worden aan andere verenigingen en/of particulieren. 

Art.23.
De gebruikers van de accommodaties zullen er zich van vergewissen vooraleer deze te verlaten dat de kleedkamer(s), douches en toiletten ontruimd en proper zijn ;
Het is verboden om het even welke voorwerpen, papier, afval of andere achter te laten in de sportaccommodaties.
Art.24.  
Er worden geen voorwerpen toegelaten in de sportaccommodaties die schade kunnen veroorzaken aan de instelling of het sportmateriaal.
Het binnenbrengen en/of gebruik van glazen of flessen of enig recipiënt in glas in de sportaccommodaties is ten strengste verboden.
Het nuttigen van frisdranken in plasticflessen en -bekers is toegelaten in de sportaccommodaties zonder enige beschadiging of bevuiling te veroorzaken. De flessen en bekers dienen door de gebruikers te worden opgeruimd.  
Art.25.  
Gebruik klimmuren.
Het gebruik van de klimmuren is verboden zonder de nodige klimuitrusting en gebeurt uitsluitend op eigen risico van de gebruiker.
Onstuimige gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen de verdere toegang tot de klimmuren ontzegd worden.
Klimmen zonder beveiliging of zekering is uitdrukkelijk verboden - begeleiding door 1 persoon is verplicht.  
CAFETARIA. 
Art.26.  
Bezoekers aan de cafetaria zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet der beteugeling van de openbare dronkenschap.
Het is toegelaten de cafetaria te bezoeken in een ordentelijke sportkledij.
Het is verboden consumpties, glazen en flessen mee te nemen naar de sportaccommodaties.

OVERTREDINGEN - BEKENDMAKING.
Art.27.
Iedere gebruiker en bezoeker wordt geacht huidig reglement te kennen. Door het betreden van de sporthal aanvaardt hij de naleving ervan. 
Onverminderd de door het strafwetboek voorziene straffen zullen de overtredingen van onderhavige verordening beteugeld worden door middel van een administratieve geldboete.  
De omvang van de administratieve geldboete zal in functie zijn van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling, met een maximum van € 250. 

Art.28.
deze verordening zal bekend gemaakt worden door aanplakking in de inkom van de sporthal en overeenkomstig artikel 112 van de gemeentewet. Zij wordt van kracht vanaf 1 april 2001.
Art.29.
Een eensluidend afschrift van deze verordening zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de Bestendige Deputatie, de griffie van de politierechtbank en de correctionele griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg.

GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2001 - AANGEPAST IN ZITTING VAN 7 MEI 2001, 17 SEPTEMBER 2001, 26 NOVEMBER 2001, 25 MAART 2002, 24 FEBRUARI 2003, 31 MAART 2003, 21 MAART 2005